Tradisi Keilmuan dalam Islam

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.   Ayat tersebut di atas […]

Peluang Sama, Masuk Surga

Dikisahkan Abu Firas bin Kaab Al-Islami adalah seorang pembantu Rasulullah SAW. Ia setiap harinya selalu membantu menyediakan kebutuhan Nabi Muhammad SAW, termasuk keperluan wudhu beliau. Semua pekerjaan yang menjadi tugasnya itu selalu ia laksanakan dengan perasaan ikhlas dan sabar. Abu Firas begitu menyadari bahwa ia sedang bersama orang yang paling dimuliakan di bumi ini, sehingga […]

Imam Ali bin Abi Thalib dengan Kezuhudannya

Imam ali adalah menantu Rasulullah SAW, yang terkenal karena kesalehan, kezuhudan, dan kedalaman ilmunya. Ia adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan.   Dalam kitab Nahjul Balaghah, Imam Ali berpesan kepada kita:   “Barangsiapa diberi Allah SWT kekayaan, ia harus menggunakan dalam mengulurkan prilaku baik kepada kerabatnya, dalam menghibur, dalam membebaskan tawanan dan orang yang […]